ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Home

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την απαραίτητη αξιολόγηση της αίτησής σας και εφόσον λάβετε θετική απάντηση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να μας στείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό:

  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας Δικηγορικού Συλλόγου (για Δικηγόρους) / Μέλους Επιμελητηρίου (για Επαγγελματίες) / Βεβαίωση Υπηρεσίας – Εργοδότη (για στελέχη Οργανισμών, Στρατιωτικούς κλπ.) / Πιστοποιητικό Διοικητικών Μεταβολών (για Δ.Υ.) ή/και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο εργασίας-προϋπηρεσίας
  • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  •  Ηλεκτρονικά στο secr.cin@aueb.gr
  •  Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Certificate In Negotiations
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο.Π.Α, 3ος Όροφος
Κεφαλληνίας 46
112 51, Αθήνα

Η αποστολή των δικαιολογητικών είναι δυνατή έως την έναρξη των μαθημάτων.