Ποια είναι τα εμπόδια επιτυχούς διαμεσολάβησης;

Η Διαμεσολάβηση πηγάζει από την αδυναμία των μερών για σύγκλιση και συμφωνία και παράλληλα από την επιθυμία τους για το σκοπό αυτό μέσω ενός τρίτου.

Για το λόγο αυτό, κύριο μέλημα του Διαμεσολαβητή είναι κατ’ αρχάς ο προσδιορισμός εκείνων των αντιλήψεων, οι οποίες εμπόδισαν τη συμφωνία των μερών.

Για τον προσδιορισμό των εμποδίων επιτυχούς Διαμεσολάβησης χρησιμοποιούμε μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο: «Μόνος Εναντίον Όλων».

(1) ΒΑΤΝΑ: Τα μέρη αμφιβάλουν για το εάν οι προσφερόμενες λύσεις συμφωνίας τους είναι καλύτερες από αυτήν της μη συμφωνίας τους.

(2) Bottom Line: Τα μέρη πιθανολογούν ότι οι επερχόμενες λύσεις συμφωνίας υπολείπονται των Bottom Line τους.

(3) Διάρθρωση Σχέσεων: Η επίδραση των οραμάτων συνύπαρξης – μελλοντικών σχέσεων των μερών είναι ανεπαρκής.

(4) Μέγεθος Σύγκρουσης: Τα στοιχεία της σχέσης των μερών βρίσκονται ή τείνουν σε αρνητικό πρόσημο.

(5) Συγκρουσιακή Ικανότητα: Υπερβολικές προσδοκίες λόγω πλασματικών μεγεθών συγκρουσιακών ικανοτήτων.

(6) Σχέσεις Πεδίων: Το ένα τουλάχιστον μέρος δέχεται επιδράσεις από παράλληλα Πεδία του που αμφισβητούν τη λύση της συμφωνίας.

(7) Τεχνολογικές Συνθήκες: Τα μέρη αδυνατούν να προσδιορίσουν ρηξικέλευθες λύσεις που θα διευκόλυναν τη συμφωνία.

(8) Πολιτισμικές Συνθήκες: Στο ένα τουλάχιστον μέρος επιδρούν πολιτισμικές αντιλήψεις μη συμφωνίας.

(9) Χρονικές Συνθήκες: Ορισμένα από τα χρονικά δεδομένα εμποδίζουν τη συμφωνία.

(10) Συμπληρωματικές Συνθήκες: Αμφισβήτηση του κύρους του θεσμού ή/και του ρόλου ή/και της αξιοπιστίας του Διαμεσολαβητή.

(11) Κόστος/Κέρδος – Θετικές/Αρνητικές επιπτώσεις: Επιφυλάξεις για το συγκριτικά μικρότερο κόστος ή/και μεγαλύτερο κέρδος και για τις συγκριτικά θετικότερες επιπτώσεις της συμφωνίας σε βάθος χρόνου.

Ο τρόπος χειρισμού των εμποδίων αυτών εξαρτάται από τον τύπο της Διαμεσολάβησης που δεσμεύεται να εφαρμόσει ο Διαμεσολαβητής.

Σχετικά με τις τακτικές, επικρατέστερες θεωρούνται αυτές που περιλαμβάνονται στη στρατηγική του «Κερδίζω – Κερδίζεις», όπως:

  • Τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι (Cards On the Table)
  • Μεγαλώνεις την Πίττα (Expanding the Pie)
  • Τί ….. Εάν…. (What….If….), κ.λπ.,

χωρίς να αποκλείονται ανά περίπτωση και τακτικές του τύπου:

  • Μια στο καρφί και μια στο πέταλο (One on the Nail and One of the Horseshoe)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations

https://www.tmn.aueb.gr/

Άλλα προγράμματα μας

https://cin.aueb.gr/

http://www.negotiationsgps.com/

Copyright Ιούλιος 2022